آگاهی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تصویر آگاهی

۷ – ۳ –  آگاهی

Awareness

سازمان باید اطمینان حاصل کند افرادی که تحت کنترل سازمان کار می کنند، از موارد زیر آگاهند:

The organization shall ensure that persons doing work under the organization’s control are aware of

الف- خط مشی کیفیت

The quality policy

ب – اهداف کیفیت مرتبط

Relevant quality objectives

پ – سهم افراد در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، شامل مزایای عملکرد بهبود یافته

Their contribution to the effectiveness of the quality management system, including the benefits of improved performance

ت – پیامد عملکرد انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت   

The implications of not conforming with the quality management system requirements

 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.