صلاحیت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۷ – ۲ – صلاحیت

عکس صلاحیت

Competence

 سازمان باید :

The organization shall

الف- صلاحیت مورد نیاز فردی (افرادی) را که تحت کنترل سازمان کار می کنند و بر عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت تاثیرگذارند، تعیین کند.

Determine the necessary competence of person(s) doing work under its control that affects the performance and effectiveness of the quality management system

ب – از اینکه این افراد از صلاحیت لازم بر اساس تحصیلات، آموزش یا تجربه مناسب برخوردارند اطمینان حاصل کند.

Ensure that these persons are competent on the basis of appropriate education, training, or experience

پ – در صورت کاربرد، اقدام هایی برای دستیابی به صلاحیت مورد نیاز انجام دهد و اثر بخشی اقدام های انجام شده را ارزیابی کند.

Where applicable take actions to acquire the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken

ت – اطلاعات مدون مناسب را به عنوان شواهد صلاحیت نگهداری کند.

Retain appropriate documented information as evidence of competence

نکته: اقدام های کاربردی می تواند به عنوان نمونه شامل موارد زیر باشد:

ارائه آموزش، هدایت گری، انتصاب مجدد افراد شاغل فعلی، استخدام یا قرار داد بستن با افراد واجد شرایط

Note : applicable actions can include, for example, the provision of training to, the mentoring of , or the reassignment of currently employed persons; or the hiring or contracting of competent persons

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.