فرآیند اجرای پروژه

ماموریت فرآیند: 

ماموریت اصلی فرآیند اجرای پروژه عبارت است تشریح مراحل اجرای پروژه از تحویل‌زمین و تجهیز‌‌کارگاه، انبارداری ، عملیات ساختمانی،  عملیات نصب و پیش راه اندازی، عملیات راه اندازی، تحویل موقت، عملیات دوره تضمین تا تحویل دائم پروژه به کارفرما، و برچیدن کارگاه می باشد.

زیر فرآیندها:

زیر فرآیندهای این فرآیند می تواند شامل موارد زیر باشد . 

زیر فرآیند تحویل زمین و تجهیز کارگاه

زیر فرآیند انبارش

زیر فرآیند عملیات ساختمانی

زیر فرآیند عملیات نصب و پیش راه اندازی

زیر فرآیند عملیات راه اندازی و تحویل موقت

زیر فرآیند عملیات دوران تضمین و تحویل دائم

مهمان عزیز یک نمونه فرآیند اجرای پروژه به عنوان یکی از محصولات سایت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است.

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید فرآیند اجرای پروژه متناسب و هماهنگ با نوع پروژهای کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

برای دسترسی به نمونه فرآیند اجرای پروژه بر روی نوشته زیر کلیک نمایید. 

نمونه فرآیند اجرای پروژه 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس کسب و کار شوید.