کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 ۸ – ۴ – کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون

۸ – ۴ – ۱ – الزامات عمومی

سازمان باید اطمینان یابد که فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون با الزامات انطباق دارد .

سازمان باید کنترل های مورد نظر بر فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون را در مورد زیر تعیین کند:

الف – محصولات و خدمات تامین شده از ارائه دهندگان برون سازمانی که برای استفاده در محصولات و خدمات سازمان در نظر گرفته شده است.

ب – محصولات و خدماتی که توسط ارائه دهندگان برون سازمانی از طرف سازمان به طور مستقیم به مشتری( مشتریان) ارائه می شود.

پ – یک فرآیند یا بخشی از فرآیندی که به دلیل تصمیم سازمان، توسط ارائه دهنده برون سازمانی فراهم می شود.

سازمان باید معیارهایی را برای ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد ارائه دهندگان برون سازمانی بر اساس توانایی آنها در تامین فرآیندها یا محصولات و خدمات منطبق بر الزامات، تعیین کند و به کار گیرد. سازمان باید اطلاعات مکتوب این فعالیت ها و هرگونه اقدام های لازم حاصل از این ارزیابی ها را نگهداری  کند.  

۸ – ۴ – ۲ – نوع و گسترده کنترل

سازمان باید اطمینان یابد که فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون تاثیر نامطلوبی روی توانایی سازمان در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق به مشتریان ندارد .

سازمان باید :

الف – اطمینان یابد که فرآیندهای تامین شده از بیرون تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت سازمان وجود دارد.

ب – کنترل هایی را که سازمان قصد دارد هم بر ارائه دهندگان برون سازمانی و هم بر خروجی به دست آمده اعمال کند، تعیین نماید.

پ – موارد زیر را در نظر بگیرد:

۱ – تاثیر بالقوه فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون بر توانایی سازمان در برآورده سازی یکنواخت الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی

۲ – اثر بخشی کنترل های اعمال شده توسط ارائه دهندگان برون سازمانی

ت – تعیین، تصدیق یا سایر فعالیت های مورد نیاز برای اطمینان از اینکه فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون الزامات را برآورده می کند.   

۸ – ۴ – ۳ – اطلاعات برای ارائه دهندگان برون سازمانی

سازمان باید قبل از اطلاع رسانی الزامات به ارائه کنندگان برون سازمانی، از کفایت آنها اطمینان حاصل کند. سازمان باید در مورد موضوع های زیر، الزامات خود را به ارائه کنندگان برون سازمانی اطلاع رسانی کند.

الف – فرآیندها، محصولات و خدماتی که باید تامین شود.

ب – تایید موارد زیر:

۱ – محصولات و خدمات

۲ – روش ها، فرآیندها و تجهیزات

۳ – ترخیص محصولات و خدمات

پ – صلاحیت شامل هر نوع شایستگی مورد نیاز افراد

ت – تعامل ارائه دهندگان برون سازمانی با سازمان

ث – کنترل و پایش عملکرد ارائه کنندگان برون سازمانی که توسط سازمان انجام می شود.

ج – فعالیت های تصدیق و صحه گذاری که سازمان با مشتریانش قصد دارند در محل ارائه دهندگان برون سازمانی انجام دهند .   

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.