فرآیند طراحی و مهندسی

ماموریت فرآیند: 

ماموریت اصلی فرآیند طراحی و مهندسی عبارت است از بررسی و امکان سنجی طراحی و مهندسی در مناقصات و بررسی توانایی ها و قابلیت گروه مهندسی به منظور انجام فعالیت های طراحی و مهندسی و چگونگی دریافت خدمات از تامین کنندگان و همچنین چگونگی طراحی تفصیلی، تصدیق و صحه گذاری طرح ها، برون سپاری طراحی تفصیلی، نحوه ارائه پشتیبانی های فنی مهندسی و ارائه خدمات مورد درخواست واحدهای مرتبط، تایید مطالعات فنی و کنترل مدارک و مستندات فنی مهندسی را شامل می شود.   

 

زیر فرآیندها: 

زیر فرآیندهای فرآیند طراحی و مهندسی می تواند شامل موارد زیر باشد: 

 زیر فرآیند مطالعات و بررسی مهندسی

 زیر فرآیند طراحی تفصیلی

 زیر فرآیند پشتیبانی فنی و مهندسی

 زیر فرآیند تهیه مبانی، استانداردسازی و کنترل مدارک

 

مهمان عزیز یک نمونه فرآیند طراحی و مهندسی به همراه روش های اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با آن مطابق فهرست زیر، به عنوان یکی از محصولات سایت برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است.

دستورالعمل تحویل گرفتن زمین محل اجرای پروژه از کارفرما   

دستورالعمل تهیه نقشه های توپوگرافی   

دستورالعمل استفاده از خدمات شرکت های مطالعات خاک و مصالح     

دستورالعمل بازنگری و تصدیق طراحی  

روش اجرایی انجام و کنترل طراحی  

دستورالعمل تهیه مشخصات فنی   

دستورالعمل فرمت تهیه نقشه ها و مدارک فنی  

دستورالعمل نحوه توزیع و کنترل نقشه ها و مدارک فنی  

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه ها، می توانید فرآیند طراحی و مهندسی متناسب و هماهنگ با نوع کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه ها مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

برای دسترسی به نمونه فرآیند طراحی و مهندسی بر روی نوشته زیر کلیک نمایید.

نمونه فرآیند طراحی و مهندسی  

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس کسب و کار شوید.