تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۴ – ۳ – تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای استقرار دامنه کاربرد خود تعیین کند.

در تعیین این دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

الف – مسائل داخلی و خارجی که در بند ۴ – ۱  به آن اشاره شد.

ب – الزامات طرف های ذی نفع مرتبط که در بند ۴ – ۲ به آن اشاره شد.

پ – محصولات و خدمات سازمان

سازمان باید در صورتی که الزامات این استاندارد بین المللی در دامنه کاربرد تعیین شده سیستم مدیریت کیفیت آن قابل اجرا باشد، تمامی آنها را به اجرا در آورد .

دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید در دسترس باشد و به عنوان اطلاعات مدون نگهداری شود. دامنه کاربرد باید بیانگر انواع محصولات و خدمات تحت پوشش باشد و توجیه لازم را در مورد هر الزام این استاندارد بین المللی که از نظر سازمان در دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا نباشد، ارائه کند.

انطباق با این استاندارد بین المللی ممکن است فقط در شرایطی اظهار شود که الزامات تعیین شده غیر قابل اجرا، بر توانایی یا مسئولیت سازمان برای اطمینان از انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری آن تاثیر گذار نباشد .  

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.