چقدر سرمایه دارید؟

چقدر سرمایه دارید؟

آدرس نوشته در سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی/…
احد عظیم زاده

با قوانین ثروتمندان بازی کنیم

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد فردی …
در عصر جدید اطلاعات ثروت محسوب می شود.

اطلاعات ثروت محسوب می‌شود.

آدرس دهی ارتباط نوشته با مطالب سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهب…
عکس اعتقادی به شم اقتصادی ندارم

اعتقادی به شم اقتصادی ندارم.

آدرس دهی ارتباط نوشته با مطالب سایت : سیستم سازی کسب و کار / بهب…
تصویر پول و ثروت بد است.

چهار راه کسب درآمد

 چهار راه کسب درآمد یا ربع‌های نقدینگی،  افراد از نظر کسب درآمد به چهار گروه یا چهار رب…
عکس تئوری سطل

تئوری سطل

تئوری سطل، باران نعمت های الهی همیشه و برای همه می بارد.  شما کدا…
تصویر دوره نوابغ فروش

فکر سمی پول و ثروت بد است.

یک فکر سمی /  یک باور منفی پول و ثروت بد است. دلیل این که اکثر…
تغییر و اصلاح نظام باورها

تغییر و اصلاح نظام باورهای ثروت آفرین

در سیستم سازی کسب و کار تغییر و اصلاح نظام باورها بخشی از بهبود عم…