نیازی به برنامه ریزی جهت کنترل هزینه های زندگی ام ندارم.     

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را با…

فقرا بیشتر به بدهی ها یشان توجه  می کنند.

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را باور نکن! …

در خرید کردن  به قیمت توجه می کنم نه کیفیت

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را با…

فقرا عادت دارند بسته های کوچک و تکی از اقلام بخرند.

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را باور نکن! …

صورت حساب های خود را دوست بداریم

/
احساس سپاس گزاری به دلیل پولی که پرداخته ایم در واقع تضمین می کند پولی بی…

نه آنچه واقعا نیاز دارم، آنچه دوست دارم می خرم.  

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را باور نکن! …

هر چقدر پول در می آورم خرج می کنم.

/
  یک فکر سمی /  یک باور منفی هر چقدر پول در می آورم خرج می کن…

چطور پول درآوردن خیلی مهم تر از چقدر پول درآوردن است.

چطور پول درآوردن خیلی مهم تر از چقدر پول درآوردن است. How you ma…