هر کسی در یک مدار جذب ثروت قرار دارد.

/
  هر کسی در یک مدار جذب ثروت قرار دارد. سیارات هر کدام …

 قانون علّت و معلول

/
   قانون علّت و معلول هر‌اتفاقی که می‌افتد، دلیل و علّتی،…

پول درآوردن یک موضوع ذهنی است.

/
پول درآوردن یک موضوع ذهنی است نه فقط فیزیکی   یکی از دلای…

هر وقت پولدار و ثروتمند شدم،  می بخشم.

/
  یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار …

بدون قمار و شرط بندی نمی توان به ثروت پایدار رسید.

/
یک فکر سمی /  یک باور منفی بدون قمار و شرط بندی نمی توان به ثرو…

پول بیشتر درسر بیشتر

/
 یک فکر سمی /  یک باور منفی حتی یک لحظه هم این افکار را باو…

به کم قانع بودن

یک فکر سمی /  یک باور منفی به کم قانع بودن   تحلیل باور:  ق…

تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به پول و ثروت

تمرین بالن پرورش داشتن احساس خوب به پول و ثروت دفترچه یادداشت خ…