دنیا فرصتی است برای خوب بودن

اگر در حال بهتر کردن زندگی افراد دیگری نیستید، دارید وقت تان را تلف می کنید. 

مخاطب ميهمان شماست ، او را  محترم بشماريم.

/
مخاطب ميهمان شماست ، او را  محترم بشماريم.    نگوييم بچه اس…

تفاوت هاي تان را گنج بدانيد.

/
تفاوت هاي تان را گنج بدانيد. با توجه به تفاوت ویژگی های زنان و م…

مـرا همـانگـونه کـه هستـم دوسـت داشتـه بـاش!

/
مـرا همـانگـونه کـه هستـم دوسـت داشتـه بـاش! مردی به پدر همسرش گفت: عد…

شناسایی تفاوت ويژگي هاي زنان و مردان

/
 شناسایی تفاوت ويژگي هاي زنان و مردان 1 - زنان تشريفات را دوست دارند .…

توافق بر عدم توافق

/
 توافق بر عدم توافق وقتی بین دو نفر رابطه ای برقرار می شود ، به…

 در زندگی مشترک از هر چه بترسید به سرتان مي آيد. 

/
 در زندگی مشترک از هر چه بترسید به سرتان مي آيد.     ضمير ان…

از جمله دوستت دارم زیاد استفاده کنید.

/
 از جمله دوستت دارم زیاد استفاده کنید . زيبايي يك زن يه خط و خال صو…

 امروز بهار است ، ولي من نمي توانم آن را ببينم

/
 امروز بهار است ، ولي من نمي توانم آن را ببينم امروز روز زیب…