دنیا فرصتی است برای خوب بودن

اگر در حال بهتر کردن زندگی افراد دیگری نیستید، دارید وقت تان را تلف می کنید. 

پیگیری و ارزیابی با همیار موفقیت

/
پیگیری و ارزیابی با همیار موفقیت  یکی از دلایلی که کارها انجام نمی ش…
شبکه سازی

شبکه سازی

/
شبکه سازی  چیست/ چیستی:گرفتن یک رابطه با هدف مشخص برای رشد و پیشرفت…
پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی

هیچوقت به یک زن دروغ نگو!

/
هیچوقت به یک زن دروغ نگو! مردی با همسرش تماس گرفت و گفت:"عزیزم از من …

 مشکل یا فرصت

/
 مشکل یا فرصت یک باور منفی:    مشکلات و مسائل زیاد در زندگی، عامل …

با هم رشد کنید، نه بر هم پشت

/
با هم رشد کنید ، نه بر هم پشت همیشه مشوق همسر خود باشید و هما…

مخاطب ميهمان شماست ، او را  محترم بشماريم.

/
مخاطب ميهمان شماست ، او را  محترم بشماريم.    نگوييم بچه اس…

تفاوت هاي تان را گنج بدانيد.

/
تفاوت هاي تان را گنج بدانيد. با توجه به تفاوت ویژگی های زنان و م…

مـرا همـانگـونه کـه هستـم دوسـت داشتـه بـاش!

/
مـرا همـانگـونه کـه هستـم دوسـت داشتـه بـاش! مردی به پدر همسرش گفت: عد…