بهبود

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تصویر بهبود مستمر

۱۰ – بهبود

۱۰ – ۱- الزامات عمومی

سازمان باید فرصت هایی را برای بهبود و اجرای هرگونه اقدام های مورد نیاز برای برآورده سازی الزامات مشتری و افزایش رضایت او تعیین و انتخاب کند.

این اقدام ها باید شامل موارد زیر باشد:

الف – بهبود محصولات و خدمات برای برآورده سازی الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده

ب – اصلاح، پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب

پ – بهبود عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

نکته : مثال هایی از بهبود می تواند شامل اصلاح، اقدام اصلاحی، بهبود مستمر، تغییر بسیار چشمگیر، نوآوری و سازمان دهی مجدد باشد.  

عکس عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۱۰ – ۲ – عدم انطباق و اقدام اصلاحی

 ۱۰ – ۲ – ۱ – به هنگام بروز عدم انطباق از جمله موارد حاصل از شکایت، سازمان باید:

الف – به این عدم انطباق واکنش نشان دهد و در صورت کاربرد:

۱ – اقدامی برای کنترل و اصلاح آن انجام دهد.

۲ – اقدامی در برابر عواقب آن انجام دهد.

ب – نیاز به اقدام برای حذف علت (علل) عدم انطباق را به منظور عدم وقوع مجدد آن یا عدم وقوع در جای دیگر، با در نظر گرفتن موارد زیر ارزیابی کند:

۱ – بررسی و تحلیل عدم انطباق  

۲ – تعیین علل عدم انطباق

۳ – تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارد یا می تواند به طور بالقوه اتفاق بیفتد.

پ – اجرای هر گونه اقدام مورد نیاز

ت – بازنگری اثر بخشی هرگونه اقدام اصلاحی انجام شده

ت – در صورت لزوم، به روز رسانی ریسک ها و فرصت های تعیین شده در هنگام برنامه ریزی

ج – در صورت لزوم، ایجاد تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت

اقدام های اصلاحی باید متناسب با تغییرات عدم انطباق های پیش آمده باشد .

عکس عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۱۰ – ۲ – ۲ – سازمان باید اطلاعات مدون را به عنوان شواهد موارد زیر نگهدارد :

الف- ماهیت عدم انطباق ها و هرگونه اقدام های انجام شده متعاقب

ب – نتایج هر گونه اقدام اصلاحی

بهبود مستمر

۱۰ – ۳ – بهبود مستمر

سازمان باید تناسب، کفایت و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را به طور مستمر بهبود دهد.

سازمان باید نتایج تحلیل و ارزیابی و خروجی های بازنگری مدیریت را در نظر بگیرد تا وجود نیازها یا فرصت هایی را که باید به عنوان بخشی از بهبود مستمر به آن بپردازد، تعیین کند.   

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.