بهبود

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تصویر بهبود مستمر

۱۰ – بهبود

۱۰ – ۱- الزامات عمومی

سازمان باید فرصت هایی را برای بهبود و اجرای هرگونه اقدام های مورد نیاز برای برآورده سازی الزامات مشتری و افزایش رضایت او تعیین و انتخاب کند.

این اقدام ها باید شامل موارد زیر باشد:

الف – بهبود محصولات و خدمات برای برآورده سازی الزامات و پرداختن به نیازها و انتظارات آینده

ب – اصلاح، پیشگیری یا کاهش اثرات نامطلوب

پ – بهبود عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

نکته : مثال هایی از بهبود می تواند شامل اصلاح، اقدام اصلاحی، بهبود مستمر، تغییر بسیار چشمگیر، نوآوری و سازمان دهی مجدد باشد.  

عکس عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۱۰ – ۲ – عدم انطباق و اقدام اصلاحی

 ۱۰ – ۲ – ۱ – به هنگام بروز عدم انطباق از جمله موارد حاصل از شکایت، سازمان باید:

الف – به این عدم انطباق واکنش نشان دهد و در صورت کاربرد:

۱ – اقدامی برای کنترل و اصلاح آن انجام دهد.

۲ – اقدامی در برابر عواقب آن انجام دهد.

ب – نیاز به اقدام برای حذف علت (علل) عدم انطباق را به منظور عدم وقوع مجدد آن یا عدم وقوع در جای دیگر، با در نظر گرفتن موارد زیر ارزیابی کند:

۱ – بررسی و تحلیل عدم انطباق  

۲ – تعیین علل عدم انطباق

۳ – تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارد یا می تواند به طور بالقوه اتفاق بیفتد.

پ – اجرای هر گونه اقدام مورد نیاز

ت – بازنگری اثر بخشی هرگونه اقدام اصلاحی انجام شده

ت – در صورت لزوم، به روز رسانی ریسک ها و فرصت های تعیین شده در هنگام برنامه ریزی

ج – در صورت لزوم، ایجاد تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت

اقدام های اصلاحی باید متناسب با تغییرات عدم انطباق های پیش آمده باشد .

عکس عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۱۰ – ۲ – ۲ – سازمان باید اطلاعات مدون را به عنوان شواهد موارد زیر نگهدارد :

الف- ماهیت عدم انطباق ها و هرگونه اقدام های انجام شده متعاقب

ب – نتایج هر گونه اقدام اصلاحی

بهبود مستمر

۱۰ – ۳ – بهبود مستمر

سازمان باید تناسب، کفایت و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را به طور مستمر بهبود دهد.

سازمان باید نتایج تحلیل و ارزیابی و خروجی های بازنگری مدیریت را در نظر بگیرد تا وجود نیازها یا فرصت هایی را که باید به عنوان بخشی از بهبود مستمر به آن بپردازد، تعیین کند.