روش اجرایی ممیزی داخلی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 ۹ – ۲ – ممیزی داخلی

عکس ممیزی داخلی

۹ – ۲ – ۱- سازمان باید ممیزی های داخلی را در دوره های زمانی برنامه ریزی شده برگزار کند تا اطلاعاتی حاصل شود که آیا سیستم مدیریت کیفیت:

الف – با موارد زیر انطباق دارد :

۱ – الزامات سازمان برای سیستم مدیریت کیفیت خود

۲ – الزامات این استاندارد بین المللی

ب – به طور اثر بخش اجرا و نگهداری می شود.

تصویر ممیزی داخلی

۹ – ۲ – ۲ – سازمان باید :

الف- برنامه (های) ممیزی شامل تناوب، روش ها، مسئولیت ها، الزامات برنامه ریزی و گزارش دهی را طرح ریزی ، استقرار ، اجرا و نگهداری کند، و این برنامه باید اهمیت فرآیندهای مورد نظر، تغییرات تاثیر گذار بر سازمان و نتایج ممیزی های قبلی را در نظر بگیرد.

ب – معیار ممیزی و دامنه کاربرد آن را در هر ممیزی تعیین کند.

پ – ممیز ها را انتخاب و ممیزی ها را اجرا کند تا از واقع بینی و بی طرفی فرآیند ممیزی اطمینان حاصل کند.

ت – اطمینان یابد که نتایج این ممیزی ها به مدیریت مرتبط گزارش می شود.

ث – اصلاحات و اقدام های اصلاحی مقتضی لازم را بدون تاخیر بی مورد انجام دهد.

ج – اطلاعات مدون را به عنوان شواهد اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی نگهدارد .

انعکاس ممیزی داخلی

نکته: برا ی راهنمایی به ISO19011  رجوع کنید.    

مهمان عزیز یک نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی جهت مطالعه شما دوستان تهیه شده است. شما به عنوان مشاوران هوشمند با ایده گرفتن از این نمونه، روش اجرایی ممیزی داخلی متناسب و هماهنگ با کسب و کار خودتان را تدوین می نمایید.

البته تعداد زیادی از مدارک سیستم سازی کسب و کار که به عنوان نمونه تهیه شده است، مدارک عمومی و سیستمی است و می تواند در تمامی کسب و کارها ( کوچک، بزرگ) به همان شکل مورد استفاده قرار گیرد.

این مدرک یکی از مدارک پیوست نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم می باشد.   

 محصولات مرتبط: 

نمونه فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.