فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک

ماموریت فرآیند: 

ماموریت اصلی فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک عبارت است هدایت، نظارت، تصمیم گیری، کنترل و راهبری مدیریت بر برنامه های عملیاتی در جهت ارزش آفرینی و بهبود فعالیت ها در راستای نیل به اهداف می باشد. 

الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ برای رهبری یا مدیریت ارشد سه بخش را در نظر گرفته است . ۱ – رهبری و تعهد  ۲ – خط مشی  ۳ – نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

شاید این پرسش برای شما مدیران مطرح باشد. هر کدام از این نیازمندیهای استاندارد را در کدام فرآیند در نظر بگیریم؟

در پاسخ باید گفت: تقسیم بندی نیازمندیهای استاندارد در فرآیندها، بستگی به شرایط هر کسب و کاری و سلیقه خودتان دارد. نمونه فرآیندهایی که من برای شما بیان کرده ام برای الگوبرداری و درک بهتر رویکرد فرآیندی است. برای مثال این نیازمندیها در فرآیندهای نمونه به این ترتیب تقسیم بندی شده است .

رهبری و تعهد، در فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک

خط مشی ، در فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک 

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات، در فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم

اجازه بدهید برگردیم به معرفی فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک بپردازیم.    

مسئول اصلی اجرای این فرآیند مدیر عامل، مسئول پیگیری اجرای آن معاون سیستم ها و کیفیت به عنوان نماینده مدیریت می باشد.

نام این فرآیند انتخابی و بستگی به سلیقه شما دارد . فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ، فرآیند رهبری و تعهد مدیریت، فرآیند کنترل و راهبری مدیریت …. و برای پاسخگویی نیاز استاندارد که در آن مدیریت باید رهبری و تعهد را در ارتباط با سیستم مدیریت کیفیت را نشان دهد.

زیر فرآیندها: 

زیر فرآیندهای این فرآیند می تواند شامل موارد زیر باشد . 

زیر فرآیند تدوین استراتژی

زیر فرآیند اجرای استراتژی

زیر فرآیند ارزیابی استراتژی

 زیر فرآیند  بازنگری مدیریت

مهمان عزیز یک نمونه فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است.

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک متناسب و هماهنگ با کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

محتوای این نمونه مطابق آخرین الزامات ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ تهیه شده است.  

برای دسترسی به نمونه فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک بر روی نوشته زیر کلیک نمایید. 

نمونه فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک 

 

نوشته های مرتبط: 

 کارشناس کسب و کار شوید. 

داشتن یک استراتژی مشخص 

برگزاری جلسات منظم با کارکنان 

بازنگری مدیریت 

رهبری کسب و کار 

 خط مشی شرکت 

صاحبان کسب و کار 

رهبری و تعهد