پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 ۹ -۱ – پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی

۹ – ۱ – ۱ – الزامات عمومی

سازمان باید موارد زیر را تعیین کند.

الف – آنچه نیازمند پایش و اندازه گیری است .

ب – روش های پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی مورد نیاز برای اطمینان از نتایج معتبر

پ – زمانی که پایش و اندازه گیری باید انجام شود.

ت – زمانی که نتایج پایش و اندازه گیری باید تحلیل و ارزیابی شود.

سازمان باید عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را ارزیابی کند. سازمان باید اطلاعات مدون مناسب را به عنوان شواهد این نتایج نگهداری کند .

۹ – ۱ – ۲ – رضایت مشتری

سازمان باید استنباط مشتریان را نسبت به میزانی که نیازها و انتظارات آنها برآورده شده است، پایش کند. سازمان باید روش هایی برای به دست آوردن، پایش و بازنگری این اطلاعات تعیین کند.

نکته: مثال هایی از پایش استنباط مشتری می تواند شامل بررسی نظرات مشتری، بازخورد مشتری در مورد محصولات و خدمات تحویل داده شده، جلسات با مشتریان، تحلیل سهم بازار، تعریف ها و تقدیرها، مطالبات گارانتی و گزارش واسطه ها و فروشنده ها باشد.

۹ – ۱ – ۳ – تحلیل و ارزیابی

سازمان باید داده های مناسب و اطلاعات حاصل از پایش و اندازه گیری را تحلیل و ارزیابی کند.

نتایج تحلیل باید برای ارزیابی موارد زیر به کار رود.

الف – انطباق محصولات و خدمات

ب – میزان رضایت مشتری

پ – عملکرد و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

ت – اثر بخشی اجرای آنچه برنامه ریزی شده است.

ث – اثر بخشی اقدام های انجام شده برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

ج – عملکرد ارائه دهندگان برون سازمانی

چ – نیاز برای بهبود سیستم مدیریت کیفیت

نکته : روش های تحلیل داده ها می تواند شامل فنون آماری باشد.    

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.