نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۵ – ۳ – نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که مسئولیت ها و اختیارات برای نقش های مرتبط در سطح سازمان تخصیص، ابلاغ و درک شده است .

مدیریت ارشد باید مسئولیت ها و اختیاراتی را برای دستیابی به موارد زیر اختصاص دهد:

الف- اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت در انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی است.

ب – اطمینان از اینکه فرآیندها، خروجی های مورد نظر را ارائه می دهند.

پ – گزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت هایی برای بهبود، به خصوص برای گزارش دهی به مدیریت ارشد

ت – اطمینان از ترویج تمرکز بر مشتری در سراسر سازمان

ث – اطمینان از حفظ یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت، هنگامی که تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت برنامه ریزی و اجرا می شود.

در سیستم سازی کسب و کار برای تعیین نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات افراد، از دو ساختار سازمانی استفاده می کنند.

۱ – ساختار سازمانی رسمی شرکت

۲ – ساختار سازمانی غیر رسمی شرکت

 نوشته های مرتبط:

ساختار سازمانی چیست؟   

ساختار سازمانی رسمی شرکت 

ساختار سازمانی غیر رسمی 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.