فرآیند مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست HSE

هدف و ماموریت اصلی فرآیند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE عبارت است از طراحی، استقرار و بهبود مستمر نظام مدیریت HSE به منظور پیشگیری از بروز حوادث انسانی، تجهیزات، محیط زیست و آسیب به اعتبار شرکت می باشد.   زیر فرآیندهای فرآیند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE می تواند شامل موارد […]

فرآیند بازاریابی و فروش

هدف فرآیند بازاریابی و فروش عبارت است از تعیین نحوه بازاریابی راهبری و عملیاتی و شفاف سازی مسئولیت های هر یک از واحدهای شرکت در راستای معرفی محصول یا خدمات و فروش محصول یا اخذ پروژه مطابق با سیاست ها و محور فعالیت های شرکت می باشد.  زیر فرآیندهای فرآیند بازاریابی و فروش می تواند […]

فرآیند فناوری اطلاعات

هدف فرآیند فناوری اطلاعات عبارت است از تامین و ارایه مناسب و بهینه خدمات و تجهیزات مرتبط با مدیریت اطلاعات و انفورماتیک به پرسنل شرکت ….. می باشد. زیر فرآیندهای فرآیند فناوری اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد:  زیرفرآیند نیازسنجی تجهیزات انفورماتیک  زیرفرآیند  تخصیص منابع انفورماتیک  زیر فرآیند سرویس ادواری و ارتقاء منابع انفورماتیک […]