دانش سازمانی

آدرس دهی نوشته: سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد سازمانی / آموزش سیستم سازی کسب و کار 

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

عکس دانش سازمانی

 ۷ – ۱ – ۶ – دانش سازمانی

Organizational Knowledge

سازمان باید دانش مورد نیاز را برای عملیات فرآیندهایش و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین کند.

The organization shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services.  

این دانش باید نگهداری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد.

This knowledge shall be maintained and be made available to the extent necessary.

سازمان باید هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر، دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و چگونگی دستیابی و یا دسترسی به هرگونه دانش بیشتر مورد نیاز و موضوعات به روز لازم را تعیین کند.

When addressing changing needs and trends, the organization shall consider its current knowledge and determine how to acquire or access any necessary additional knowledge and required updates.

تصویر دانش سازمانی

نکته۱: دانش سازمانی، دانش خاص سازمان است. این دانش به طور معمول از طریق تجربه به دست می آید و اطلاعاتی است که برای دستیابی به اهداف سازمان به کار گرفته و به اشتراک گذاشته می شود .

Note1 : Organization knowledge is knowledge specific to the organization ; it is generally gained by experience . it is information that is used and shared to achieve the organization’s objectives.

نکته ۲: دانش سازمانی می تواند بر اساس موضوع های زیر باشد:

Note2: Organizational knowledge can be based on:

الف- منابع داخلی (مانند سرمایه فکری، دانش به دست آمده از تجربه، درس های آموخته شده از شکست ها و پروژه های موفقیت آمیز، دستیابی و به اشتراک گذاردن دانش و تجربه مستند نشده، نتایج بهبود در فرآیندها، محصولات و خدمات)

A – internal sources (e.g intellectual property: knowledge gained from experience ; lessons learned from failures and successful projects, capturing and sharing undocumented knowledge and experience; the results of improvements in processes, products and services)

ب – منابع خارجی مانند استانداردها، مراکز آموزشی، کنفرانس ها، جمع آوری دانش از مشتریان یا تامین کنندگان خارجی)   

B – external sources ( e. g standards; academia; conferences ; gathering knowledge from customers or external providers)

 

 نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.  

محصولات مرتبط: 

روش اجرایی مدیریت دانش