برنامه ریزی تغییرات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

عکس برنامه ریزی تغییرات

۶ – ۳ – برنامه ریزی تغییرات

 زمانی که سازمان نیازمند تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت است، این تغییرات باید به یک روش برنامه ریزی شده انجام شود. (بند ۴ – ۴ – سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن را ببینید)

سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد .

تصویر برنامه ریزی تغییرات

الف – هدف از تغییرات و عواقب بالقوه آنها

ب – یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت

پ – در دسترس بودن منابع

ت – تخصیص یا تخصیص مجدد مسئولیت ها و اختیارات

برنامه ریزی مدیریت تغییرات

نوشته های مرتبط: 

محصولات مرتبط: 

روش اجرایی مدیریت تغییرات