روش اجرایی مدیریت فرآیندها

رویکرد فرآیندی یکی از الزامات سیستم سازی کسب و کار است. در سیستم سازی کسب و کار رویکرد فرآیندی یعنی:

تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و نحوه تعامل آنها با هم

تقویت کار تیمی و توانمندسازی کارکنان

تمرکز بر اشتغال پذیری یعنی فرصت هایی را در اختیار افراد قرار می دهند که مهارتهای خود را بروز دهند. 

محیطی برای ابراز ایده ها

سطوح مدیریت کم و مسطح    

تصویر روش اجرایی مدیریت فرآیندها

در روش اجرایی مدیریت فرآیند ها، به محتوای فرآیندهای شرکت، نحوه تعامل آنها با هم، نحوه پایش و اندازه گیری شاخص های عملکرد فرآیند، ارتباط فرآیندها با واحدهای شرکت و ارتباط فرآیندها با اهداف استراتژیک شرکت اشاره می شود.

نکته قابل توجه آن است که محتوای روش اجرایی مدیریت فرآیندها، می تواند قسمتی از محتوای روش اجرایی کنترل مدارک باشد، ولی به دلیل انعکاس بهتر اهمیت و جایگاه رویکرد فرآیندی برای کارکنان شرکت بهتر است به صورت مجزا یک روش اجرایی برای معرفی و مدیریت فرآیندها نوشته شود.

روش اجرایی مدیریت فرآیندها

مهمان عزیز یک نمونه روش اجرایی مدیریت فرآیندها برای مطالعه شما دوستان تهیه شده است.

شما بعنوان مدیران و صاحبان کسب و کار یا یکی از کارشناسان کسب و کار یا مشاوران هوشمند مدیریت، با الگو گرفتن از این نمونه، می توانید روش اجرایی مدیریت فرآیندهای متناسب و هماهنگ با کسب و کار خودتان را تدوین نمایید.  

 برای دسترسی به نمونه روش اجرایی مدیریت فرآیندها بر روی نوشته زیر کلیک نمایید. 

روش اجرایی مدیریت فرآیندها 

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس کسب و کار شوید.