اصول مدیریت کیفیت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۰ – ۲ – اصول مدیریت کیفیت

 این استاندارد بین المللی بر مبنای اصول مدیریت کیفیت تشریح شده در ISO9000  است. این شرح اصول مدیریت با توضیحی از هر اصل، علت مهم بودن این اصل برای سازمان و مثال هایی از مزایای مرتبط با اصل و همچنین اقدام های نمونه برای بهبود عملکرد سازمان وقتی که اصل را به کار می گیرد، همراه است.

اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر است:

  • تمرکز بر مشتری
  • رهبری
  • مشارکت (همراه با اشتیاق) کارکنان
  • رویکرد فرآیندی
  • بهبود
  • تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
  • مدیریت ارتباطات

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.