سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۴ – ۴ – سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

 ۴ – ۴ – ۱ – سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهای مورد نیاز و تعامل آنها را بر اساس الزامات این استاندارد بین المللی ، استقرار دهد، اجرا و نگهداری کند و به طور مستمر بهبود بخشد.

سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت و به کارگیری آنها را در سطح سازمان تعیین کند و باید:

الف – ورودی های لازم و خروجی های مورد انتظار از این فرآیندها را تعیین کند.

ب – توالی و تعامل این فرآیندها را تعیین کند.  

پ – معیارها و روش های (شامل: پایش، اندازه گیری و شاخص های عملکردی مرتبط) مورد نیاز برای اطمینان از عملیات موثر و کنترل این فرآیندها را تعیین کند و به کار گیرد .

ت – منابع مورد نیاز برای این فرآیندها را تعیین و از دسترس بودن آنها اطمینان حاصل کند.

ث – مسئولیت ها و اختیارات را برای این فرآیندها اختصاص دهد.

ج – به ریسک ها و فرصت های تعیین شده بر اساس الزام بند ۶ – ۱  بپردازد.

چ – این فرآیندها را ارزیابی کند و هرگونه تغییرات مورد نیاز را برای اطمینان از اینکه این فرآیندها به نتایج مورد نظر خود می رسد، به اجرا در آورد.

ح – فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت را بهبود دهد.

۴ – ۴ – ۲ – سازمان باید به میزان مورد نیاز:

الف – اطلاعات مدونی را برای پشتیبانی از عملیات فرآیندهایش برقرار نگهدارد. 

ب – اطلاعات مدونی را برای اطمینان از اینکه فرآیندها بر اساس برنامه شان اجرا می شود، نگهداری کند.    

 نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.  

 رویکرد فرآیندی 

فرآیند بازاریابی و فروش 

فرآیند طراحی و مهندسی 

فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه / کنترل تولید 

فرایند تامین تجهیزات و خدمات 

فرآیند اجرای پروژه 

فرآیند کنترل کیفیت 

فرآیند سازماندهی و مدیریت سیستم 

فرآیند مدیریت منابع انسانی

فرآیند مدیریت مالی و حسابداری

فرآیند فناوری اطلاعات

فرآیند رهبری و مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE