الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

Quality Management Systems-Requirements ISO9001:2015

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

پیشگفتار

مقدمه

۰ – ۱ – الزامات عمومی

۰ – ۲ – اصول مدیریت کیفیت

۰ – ۳ – رویکرد فرآیندی

۰ – ۳ – ۱ – الزامات عمومی

۰ – ۳ – ۲ – چرخه برنامه ریزی – اجرا – کنترل – اقدام

۰ – ۳ – ۳ – تفکر مبتنی بر ریسک

۰ – ۴ – ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات

۱ – دامنه کاربرد

۲ – مراجع استاندارد

۳ – عبارات و تعاریف

۴ – فضای سازمان

۴ – ۱ – شناخت سازمان و فضای آن

۴ – ۲ – شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

۴ – ۳ – تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

۴ – ۴ – سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

۵ – رهبری

۵ – ۱ – رهبری و تعهد

۵ – ۱ – ۱ – الزامات عمومی

۵ – ۱ – ۲ – تمرکز بر مشتری

۵ – ۲ – خط مشی

۵ – ۲ – ۱ – برقراری خط مشی

۵ – ۲ – ۲ – اطلاع رسانی خط مشی کیفیت

۵ – ۳ – نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

۶ – برنامه ریزی

۶ – ۱ – اقدام هایی برای پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

۶ – ۲ – اهداف کیفیت و برنامه ریزی برای دستیابی به آن

۶ – ۳ – برنامه ریزی تغییرات

۷ – پشتیبانی

۷ – ۱ – منابع

۷ – ۱ – ۱ – الزامات عمومی

۷ – ۱ – ۲ – کارکنان

۷ – ۱ – ۳ – زیر ساخت

۷ – ۱ – ۴ – محیط عملیات فرآیندها

۷ – ۱ – ۵ – منابع پایش و اندازه گیری

۷ – ۱ – ۵ – ۱ – الزامات عمومی

۷ – ۱ – ۵ – ۲ – قابلیت ردیابی اندازه گیری

۷ – ۱ – ۶ – دانش سازمانی

۷ – ۲ – صلاحیت

۷ – ۳ – آگاهی

۷ – ۴ – ارتباطات

۷ – ۵ – اطلاعات مدون

۷ – ۵ – ۱ – الزامات عمومی

۷ – ۵ – ۲ – ایجاد و به روز رسانی

۷ – ۵ – ۳ – کنترل اطلاعات مدون

۸ – عملیات

۸ – ۱ – طرح ریزی و کنترل عملیات

۸ – ۲ – الزامات برای محصولات و خدمات

۸ – ۲ – ۱ – ارتباطات با مشتری

۸ – ۲ – ۲ – تعیین الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

۸ – ۲ – ۳ – بازنگری الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

۸ – ۲ – ۴ – تغییرات الزامات محصولات و خدمات

۸ – ۳ – طراحی و تکوین محصول و خدمات

۸ – ۳ – ۱ – الزامات عمومی

۸ – ۳ – ۲ – برنامه ریزی طراحی و تکوین

۸ – ۳ – ۳ – ورودی های طراحی و تکوین

۸ – ۳ – ۴ – کنترل های طراحی و تکوین

۸ – ۳ – ۵ – خروجی های طراحی و تکوین

۸ – ۳ – ۶ – تغییرات طراحی و تکوین

۸ – ۴ – کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات ارائه شده از بیرون

۸ – ۴ – ۱ – الزامات عمومی

۸ – ۴ – ۲ – نوع و گسترده کنترل

۸ – ۴ – ۳ – اطلاعات برای ارائه دهندگان برون سازمانی

۸ – ۵ – تولید و ارائه خدمات

۸ – ۵ – ۱ – کنترل تولید و ارائه خدمات

۸ – ۵ – ۲ – شناسایی و ردیابی

۸ – ۵ – ۳ – اموال متعلق به مشتریان یا ارائه دهندگان برون سازمانی

۸ – ۵ – ۴ – محافظت

۸ – ۵ – ۵ – فعالیت های پس از تحویل

۸ – ۵ – ۶ – کنترل تغییرات

۸ – ۶ – ترخیص محصولات و خدمات

۸ – ۷ – کنترل خروجی های نامنطبق

۹ – ارزیابی عملکرد

۹ – ۱ – پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی

۹ – ۱ – ۱ – الزامات عمومی

۹ – ۱ – ۲ – رضایت مشتری

۹ – ۱ – ۳ – تحلیل و ارزیابی

۹ – ۲ – ممیزی داخلی

۹ – ۳ – بازنگری مدیریت

۹ – ۳ – ۱ – الزامات عمومی

۹ – ۳ – ۲ – ورودی های بازنگری مدیریت

۹ – ۳ – ۳ – خروجی های بازنگری مدیریت

۱۰ – بهبود

۱۰ – ۱ – الزامات عمومی

۱۰ – ۲ – عدم انطباق و اقدام اصلاحی

۱۰ – ۳ – بهبود مستمر

 منبع :

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

ترجمه و تالیف: سید محمدرضا حسینیان   

بررسی تغییرات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵  

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.