سیستم مدیریت کیفیت – الزامات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

سیستم مدیریت کیفیت – الزامات

۱ – دامنه کاربرد

این استاندارد بین المللی الزامات را برای یک سیستم مدیریت کیفیت مشخص می کند، وقتی یک سازمان:

الف – نیاز دارد تا توانایی خود را برای ارائه یکنواخت محصولات و خدمات که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می کند، نشان دهد، و

ب – قصد دارد تا رضایت مشتری را از طریق به کارگیری اثربخش سیستم شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد افزایش دهد.

تمام الزامات این استاندارد بین المللی، عمومی اند و قصد بر آن بوده تا برای هر سازمانی، صرفه نظر از نوع یا اندازه، یا محصولات و خدماتی که ارائه می کند، کاربرد داشته باشد.

نکته ۱: در این استاندارد بین المللی، عبارتهای ” محصول”  و “خدمات”  فقط برای محصولات و خدماتی که برای مشتری در نظر گرفته شده یا توسط مشتری الزام شده است، کاربرد دارد.

نکته ۲: الزامات قانونی و مقرراتی را می توان به عنوان الزامات حقوقی بیان کرد.   

۲ – مراجع استاندارد

مدارک زیر، در مجموع یا هر یک، مراجعی هستند که در این مدرک به آنها اشاره شده و برای استفاده از این استاندارد ضروری است. برای مراجع همراه با تاریخ، فقط ویرایش اشاره شده کاربرد دارد. اما برای مراجع بدون تاریخ، آخرین ویرایش مدرک اشاره شده (شامل هرگونه تغییرات) کاربرد دارد.

ISO9000:2015  سیستم های مدیریت کیفیت- اصول بنیادی و واژگان   

۳ – عبارات و تعاریف

برای اهداف این مدرک، عبارت و تعاریف بیان شده در  ISO9000:2015   کاربرد دارد.

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.