اهداف کیفیت و برنامه ریزی برای دستیابی به آن

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۶ – ۲ – اهداف کیفیت و برنامه ریزی برای دستیابی به آن

عکس اهداف کیفیت و برنامه ریزی برای دستیابی به آن

 ۶ – ۲ – ۱ – سازمان باید اهداف کیفیت را در حوزه های کارکردی، سطوح و فرآیندهای مرتبط و مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت استقرار دهد .

اهداف کیفیت باید:

الف – متناسب با خط مشی کیفیت باشد.

ب – قابل اندازه گیری باشد.

پ – الزامات قابل کاربرد را در نظر بگیرد.

ت – در ارتباط با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری باشد.

ث – پایش شود .

ج – اطلاع رسانی شود.

چ – در شرایط مقتضی به روز رسانی شود.

سازمان باید اطلاعات مدونی در مورد اهداف کیفیت برقرار نگهدارد.

تصویر اهداف کیفیت و برنامه ریزی برای دستیابی به آن

۶ – ۲ – ۲ – سازمان باید در برنامه ریزی برای چگونگی دستیابی به اهداف کیفیت خود، موارد زیر را تعیین کند.

الف – چه کاری قرار است انجام شود .

ب – به چه منابعی نیاز خواهد بود .

پ – چه کسی مسئول خواهد بود.

ت – چه زمانی برنامه کامل خواهد شد .

ث – نتایج حاصل چگونه ارزیابی خواهد شد.   

نمونه اهداف کیفیت و برنامه ریزی برای دستیابی به آن

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.