ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 ۰ – ۴ – ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

این استاندارد مدیریتی، چارچوب ایجاد شده توسط سازمان ISO  را به منظور بهبود هم راستایی استانداردهای بین المللی خود برای سیستم های مدیریتی (بند الف-۱ را ببینید) به کار می گیرد .

این استاندارد بین المللی یک سازمان را قادر می سازد تا رویکرد فرآیندی را در ترکیب با چرخه PDCA  و تفکر مبتنی بر ریسک، برای هم راستایی با یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت خود با الزامات سایر استانداردهای سیستم مدیریت استفاده کند.

این استاندارد بین المللی با  ISO9004  و  ISO9000  به شرح زیر در ارتباط است:

ISO9000 – سیستم های مدیریت کیفیت- اصول بنیادی و واژگان زمینه ای را برای شناخت و اجرای صحیح این استاندارد بین المللی ارائه می کند.

ISO9004  – مدیریت موفقیت پایدار یک سازمان – یک رویکرد مدیریت کیفیت راهنمایی برای سازمان هایی که می خواهند پیشرفتی فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی داشته باشند، ارائه می کند.

پیوست ب جزئیاتی از سایر استانداردهای بین المللی را در مورد مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت که توسط  ISO/TC 176  ایجاد شده، ارائه می کند.

این استاندارد بین المللی شامل الزامات خاص سایر سیستم های مدیریتی، مانند الزامات مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یا مدیریت مالی نیست.

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت در یک زمینه خاص، بر مبنای الزامات این استاندارد بین المللی برای تعدادی از زمینه های فعالیت ایجاد شده است. برخی از این استانداردها، الزامات اضافه ای در سیستم مدیریت کیفیت تعیین می کند، در حالی که برخی دیگر، محدود به ارائه راهنمایی هایی برای به کارگیری این استاندارد بین المللی در آن زمینه خاص هستند .

ماتریسی که ارتباط بین بندهای ویرایش جدید این استاندارد بین المللی و ویرایش قبلی  را در مورد  ISO/TC 176/SC2  نشان می دهد. می تواند از طریق نشانی زیر در دسترس باشد:

WWW.ISO.org/tc176/sc02/public   

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.