ترخیص محصولات و خدمات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

 ۸ – ۶ – ترخیص محصولات و خدمات

 برای تصدیق برآورده شدن الزامات محصول و خدمات، سازمان باید ترتیبات برنامه ریزی شده را در مراحل مناسب انجام دهد.

ترخیص محصولات و خدمات به مشتری نباید تا زمانی که ترتیبات برنامه ریزی شده به طور رضایت بخش کامل نشده است، انجام شود. مگر اینکه توسط یک مرجع مرتبط و در صورت کاربرد، توسط مشتری تایید شده باشد .

سازمان باید اطلاعات مدون در مورد ترخیص محصولات و خدمات را نگهداری کند. اطلاعات مدون باید شامل موارد زیر باشد:

الف – شواهد انطباق یا معیار پذیرش

ب – قابلیت ردیابی به فرد(افراد) مجاز برای ترخیص    

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.