بیاییم تبر خود را تیز کنیم.

سیستم سازی کسب و کار یعنی : بیاییم  تبر خود را تیز کنیم.

پیرامون خود را بنگرید ، می بینید چقدر زیادند کسانی که علیرغم کار زیاد ، راه بجایی نمی برند . این افراد ساعتهای طولانی کار می کنند . به طوری که گاهی تحت فشارهای روحی شدیدی هم قرار می گیرند . لیکن معمولا آنها کار زیاد را با کار درست اشتباه می گیرند . بعضی کارها مشغولیات و گرفتاری های کاذبی است که جزء سختکوشی نتیجه ای ندارد .

بیاییم تبر خود را تیز کنیم.

شخصی مشغول قطع کردن درختان بود . چوب بر ماهری او را می بیند و به وی یادآوری می کند که اگر تبرت را تیز کنی ، کارت خیلی راحت تر و زودتر انجام می شود . وی خسته جواب می دهد : وقت ندارم ، مگر نمی بینی که فعلا سخت مشغول کار و قطع کردن درختان هستم .

آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا گفته است : اگر ۹ ساعت برای قطع درختی وقت داشتم ۶ ساعت آن را صرف تیز کردن تبر خود می کردم . 

تصویر بیاییم تبر خود را تیز کنیم

شخصی با دوچرخه ای  در دست ،  می دوید . به وی یادآوری می شود  اگر سوار دوچرخه شوی زودتر به مقصد می رسی ، وی خسته و شتابان جواب می دهد : وقت ندارم .

سیستم چیست.

این استدلال تقریبا اکثر مردم است . آنان علیرغم اینکه می دانند راههای بهتر و آسانتری را می توانند برای انجام کارها و حل مشکلات بیابند ، باز هم حاضر نیستند این راهها را بجویند و بیابند . حاضر نیستند با ده دقیقه وقت برای یافتن این راهها ساعتها در وقتشان صرفه جویی کنند . 

به عنوان یک تجربه عملی خودتان این کار را انجام دهید . بر روی هر ورق کوچک کاغذی یک شماره را به ترتیب زیر در دو گروه یادداشت کنید .

          گروه اول : شماره های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰   

          گروه دوم : شماره های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ،  ۸ ، ۹ ، ۱۰

تکه های کاغذ را مچاله کنید و هر گروه را در یک لیوان بریزید . دو لیوان را به دو نفر بدهید . حال مسابقه ای را برگزار کنید . شما عددی  را بخوانید و آنها عدد خوانده شده را پیدا کنند . دو نفر دیگر زمان انجام فعالیتها را یادداشت کنند تا بتوانید نفر سریعتر و برنده مسابقه را مشخص کنید .

شماره ۳ را می خوانید ، یکی از آنها در ابتدا  تکه های کاغذ مچاله شده را برمی دارد و پس از باز کردن و خواندن شماره ها ، کاغذ ها را بطور مرتب می چیند . و شماره ۳  را پیدا کرده و به شما نشان می دهد . نفر دوم یکی یکی کاغذهای مچاله شده را از داخل لیوان بر می دارد ، باز می کند شماره را می خواند و مجددا مچاله کرده و داخل لیوان می اندازد تا اینکه شماره ۳ را پیدا کند و به شما نشان دهد .

شماره ۵ را می خوانید ، نفر اول بسرعت شماره ۵ را پیدا کرده و نشان می دهد و نفر دوم با سختگوشی یکی یکی کاغذ های مچاله شده را باز کرده و شماره را خوانده و مجددا مچاله کرده و داخل لیوان قرار می دهد تا در نهایت بفهمد که شماره ۵ را ندارد .

شماره ۷ را می خوانید، نفر اول بسرعت می فهمد که شماره ۷ را ندارد، ولی نفر دوم می بایست یکی یکی کاغذهای مچاله شده را بررسی کند تا بفهمد شماره ۷ را دارد یا ندارد . به نظر شما کدامیک برنده مسابقه خواهند شد .

عکس بیابییم تبر خود را تیز کنیم

بیاییم تبر خود را تیز کنیم. وقتیکه فعالیتها و توانایی ها را مرتب و منظم و برنامه ریزی نکرده باشیم ، حتی نمی دانیم چه توانایی های داریم  یا نداریم . پیش از هرکار و مهمتر از هر کاری ، باید به برنامه ریزی برای زندگی پرداخت ، بی برنامه بودن یعنی دیگرانند که انسان را اداره می کنند . در زندگی زمانهایی را که باید بنشینیم و با برنامه ریزی تبر زندگیمان را تیز کنیم .

مهمان عزیز از اینکه وقت اختصاص دادید و تا به انتهای نوشته را مطالعه کردید سپاسگزارم.

 نوشته های مرتبط: 

دوره کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.