سیستم سازی انجام کار در زمان کمتر

آدرس نوشته در سایت: سیستم سازی کسب و کار / بهبود عملکرد سازمانی / آموزش سیستم سازی کسب و کار 

سیستم سازی انجام کار در زمان کمتر

۱ – از هر آدرس دامین  چند عدد در فهرست  زیر وجود دارد ؟

مدت زمان رسیدن به جواب را اندازه گیری کنید.   

Shojaeiyeganeh.ir

Modiresabz.com

Aparat.com

Hamyarwp.com

Bahrampoor.com

Motalesharif.com

Abasmanesh.com

Sinapub.com

Hooma.org

Shojaeiyeganeh.ir

Modiresabz.com

Aparat.com

Shojaeiyeganeh.ir

Motalesharif.com

Abasmanesh.com

Sinapub.com

Hooma.org

Hooma.org

Shojaeiyeganeh.ir

Modiresabz.com

Shojaeiyeganeh.ir

Hooma.org

Shojaeiyeganeh.ir

Modiresabz.com

Shojaeiyeganeh.ir

 

۲ – از هر آدرس دامین  چند عدد در فهرست  زیر وجود دارد ؟

مدت زمان رسیدن به جواب را اندازه گیری کنید.  

Hooma.org

Hooma.org

Hooma.org

Hooma.org

 

Hamyarwp.com

 

Modiresabz.com

Modiresabz.com

Modiresabz.com

Modiresabz.com

 

Shojaeiyeganeh.ir Shojaeiyeganeh.ir

Shojaeiyeganeh.ir

Shojaeiyeganeh.ir

Shojaeiyeganeh.ir

Shojaeiyeganeh.ir

Shojaeiyeganeh.ir

Abasmanesh.com

Abasmanesh.com

 

Motalesharif.com

Motalesharif.com

Bahrampoor.com

 

Aparat.com

Aparat.com

      Sinapub.com

Sinapub.com

 

در مرحله دوم مدت زمان رسیدن به جواب، به طور چشمگیر کاهش می یابد. 

 نوشته های مرتبط:

 دوره کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.