کنترل فرایندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  8 – 4 …
منابع

منابع

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  7 – …
ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  0 – 4 …
تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 4 – 3 –…

شناخت سازمان و فضای آن

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 4 – 1 –…
تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 0 – 3…
اصول مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 0 – 2 –…
چرخه دمینگ

چرخه برنامه ریزی- اجرا – کنترل – اقدام

الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ویرایش 2015 چرخه دمینگ در…