کنترل خروجی های نامنطبق

کنترل خروجی های نا منطبق

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 8 – 7…
ترخیص محصولات و خدمات

ترخیص محصولات و خدمات

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  8 – 6 …
تولید و ارائه خدمات

تولید و ارائه خدمات

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 8 – 5 –…
کنترل فرایندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون

کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات تامین شده از بیرون

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  8 – 4 …
منابع

منابع

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  7 – …
ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  0 – 4 …
تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 4 – 3 –…

شناخت سازمان و فضای آن

/
الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 4 – 1 –…