سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 4 – 4 –…
شناسایی نیازهای طرف های ذی نفع

شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  4 – …
آگاهی

آگاهی

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 7 – 3…
صلاحیت

صلاحیت

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 7 – 2 –…
الزامات برای محصولات و خدمات

الزامات برای محصولات و خدمات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 8 – 2 –…
طرح ریزی و کنترل عملیات

طرح ریزی و کنترل عملیات

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015 8 – عملیا…
دانش سازمانی

دانش سازمانی

آدرس دهی نوشته: سیستم سازی کسب و کار/ بهبود عملکرد سازمانی / آموز…
غلامعلی سلیمانی

رهبری و تعهد

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو 9001 ویرایش 2015  5 – رهبر…