بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت

یکی از الزامات در سیستم سازی کسب و کار برگزاری جلسه ای با عنوا…
عکس برگزاری جلسات منظم با کارکنان

برگزاری جلسات منظم با کارکنان

برگزاری جلسات منظم با کارکنان موضوعی است که می بایست در فرآیند سازم…
داشتن یک استراتژی مشخص

داشتن یک استراتژی مشخص

داشتن یک استراتژی مشخص  در سیستم سازی کسب و کار، داشتن یک ا…
سیستم کسب و کار ثروت آفرین

سیستم کسب و کار ثروت‌آفرین

 لستر تارو  یکی از برجسته ترین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، استاد دانشگا…
رویکرد فرآیندی زیر بنای سیستم سازی

رویکرد فرآیندی زیر بنای سیستم سازی کسب و کار

رویکرد فرآیندی زیر بنای سیستم سازی کسب و کار، یعنی مدیر یا صاحب…
عکس موزهای زندگیتان را رها کنید

موانع روانی سیستم سازی

موانعی روانی سیستم سازی کسب و کار  1 – عدم واگذاری کارها چرا م…
سیستم کسب و کار ثروت آفرین

بازاریابی و فروش عامل کلیدی موفقیت

بازاریابی و فروش عامل کلیدی موفقیت هر کسب و کاری است . در سیستم…
تصویر نتایج عدم شناخت فرهنگ مشتری

عوامل شکست سیستم سازی کسب و کار مرتبط با کارکنان

آدرس نوشته درسایت: سیستم سازی کسب و کار/بهبود عملکرد سازمانی…