شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تصویر شناسایی نیازهای طرف های ذی نفع

 ۴ – ۲ – شناخت نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

Understanding the needs and expectations of interested parties

 به دلیل تاثیر و یا توان بالقوه تاثیر طرف های ذی نفع بر توانایی سازمان در ارائه یکنواخت محصول و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد را برآورده می سازد، سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:

Due to their effect or potential effect on organization’s ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, the organization shall determine

الف- طرف های ذی نفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

The interested parties that are relevant to the quality management system

ب – الزامات این طرف های ذی نفع که در ارتباط با سیستم مدیریت کیفیت است .

The requirements of these interested parties that are relevant to the quality management system

سازمان باید اطلاعات مرتبط با این طرف های ذی نفع و الزامات وابسته به آن را پایش و بازنگری کند.

The organization shall monitor and review information about these interested parties and their relevant requirements

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.  

محصولات مرتبط: 

روش اجرایی مدیریت ذی نفعان