شناخت سازمان و فضای آن

الزامات سیستم مدیریت کیفیت  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

۴ – ۱ – شناخت سازمان و فضای آن

سازمان باید مسائل داخلی و خارجی مرتبط با مقصد و جهت گیری استراتژیک خود و نیز مواردی را که بر توانایی سازمان در دستیابی به نتیجه (های) مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت آن تاثیرگذار است، تعیین کند.

سازمان باید اطلاعات مرتبط با این مسائل داخلی و خارجی را پایش و بازنگری کند.

نکته ۱: مسائل می تواند شامل عوامل مثبت و منفی باشد و یا شرایطی که می توان در نظر داشت.

نکته ۲: شناخت فضای خارج می تواند با درنظر گرفتن مسائل برآمده از محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خواه بین المللی، ملی، منطقه ای و یا محلی به دست آید .

نکته ۳: شناخت فضای داخل می تواند با درنظر گرفتن مسائل مرتبط با ارزش ها، فرهنگ، دانش و عملکرد سازمان به دست آید .     

 

نوشته های مرتبط: 

کارشناس سیستم سازی کسب و کار شوید.