سلام دوست عزیز، به دوره بیزینس کوچینگ خوش آمدید.

(بیزینس کوچینگ = سیستم سازی یا نظم و نظام دادن به نحوه رشد و توسعه مهارت ها، توانایی ها، قابلیت ها و انگیزه خودتان و سایر همکاران به عنوان کارکنان کسب و کار)

فهرست محتوای دوره بیزینس کوچینگ 

محور اصلی محتوای دوره، کلید طلایی موفقیت یعنی داشتن ارتیاط موثر است. 

بر روی هر عنوان کلیک کنید به محتوای آن دسترسی خواهید داشت.

بخش اول: داشتن ارتباط موثر با خود

 

بخش دوم : داشتن ارتباط موثر با دیگران 

مهارتهای پایه کوچینگ 

بخش سوم: داشتن ارتباط موثر با خداوند